Podmienky používania webu

Úvodné ustanovenie

Vlastníkom a prevádzovateľom internetových stránok www.zenitsk.sk, www.plexisklo.sk, www.svetliky.sk, www.bentonitove-izolacie.sk, www.polykarbonat.sk, www.priemyselna-podlaha.sk je spoločnost ZENIT SK, spol. s r.o., so sídlom Nová 831/78, 972 41 Koš, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, vložka 11442/R, IČO: 36 307 599, IČ DPH: SK 2020077345, ktorá je v súlade so zák. č. 121/2000 Z.z., autorský zákon oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkám (ďalej iba"Prevádzkovateľ").
Prevádzkovateľovi prináležia všetky autorské práva ku všetkému obsahu, ktorý Prevádzkovateľ umiestňuje na stránkách www.zenitsk.sk, www.plexisklo.sk, www.svetliky.sk, www.bentonitove-izolacie.sk, www.polykarbonat.sk, www.priemyselna-podlaha.sk, vrátane textu, designu stránok, technických náčrtov, grafiky, všetkých vyobrazení na týchto stránkách, ako aj k výberu a spôsobu usporiadanie súborov obsiahnutých na týchto stránkach.
Práva a povinnosti Prevádzkovateľa a používateľov pri používaní týchto stránok sa riadia týmito Pravidlami. Tieto Pravidlá sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré navštívia tieto stránky (ďalej len "Užívatelia"). Užívateľ vyjadrí súhlas s týmito Pravidlami tým, že vstúpi na ktorúkoľvek z www stránok Prevádzkovateľa alebo akýmkoľvek spôsobom použije akúkoľvek informáciu umiestnenú v rámci www stránok Prevádzkovateľa. Zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na stránkách www.zenitsk.sk, www.plexisklo.sk, www.svetliky.sk, www.bentonitove-izolacie.sk, www.polykarbonat.sk, www.priemyselna-podlaha.sk, s výnimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žiadneho právneho úkonu, pokiaľ nieje v jednotlivých prípadoch vyslovene stanovené inak.

Zhromažďované informácie a ich využitie

Prístup na stránky www.zenitsk.sk, www.plexisklo.sk, www.svetliky.sk, www.bentonitove-izolacie.sk, www.polykarbonat.sk, www.priemyselna-podlaha.sk môže byť zo strany Prevádzkovateľa podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov Užívateľa v zmysle zák. č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z.z., zákona č. 576/2004 Z.z., zákona č. 90/2005 Z.z. a prípadne aj iných zákonov, v platnom znení. V takom prípade bude Prevádzkovateľ s týmito údajmi nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi.

Odovzdávanie osobných údajov

Prevádzkovateľ spolupracuje so spoločnosťami, ktoré mu poskytujú rôzne služby. Tieto spoločnosti, pokiaľ sú k tomu oprávnené, môžu nakladať s osobnými údajmi Užívateľa, pričom s týmito informáciami pracujú iba pri plnení svojich povinností a nesmú ich použiť na iný účel. Prevádzkovateľ nepredáva, neprevádza a neoznamuje osobné údaje tretím stranám.
Prevádzkovateľ si však vyhradzuje právo použiť alebo previesť akýkoľvek údaj, ktorý bude potrebný k naplnaniu právnych predpisov, k ochrane integrity siete, ku splneniu požidavky Užívateľa alebo pri právnom vyšetrovaní a vyšetrovaní vo verejnom záujme.Pokiaľ si Užívateľ praje opraviť osobné údaje, ktoré o ňom Prevádzkovateľ má, môže ho o to požiadať na emailovej adrese zenit(at)zenitsk.sk alebo na vyššie uvedenej poštovej adrese.

Cookies

"Cookies" sú informácie, ktoré sú z internetovej stránky presúvané na hard disk počítača Užívateľa. Cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si dôležité informácie, ktoré Užívateľovi uľahčia ďalšie jej používanie. 

Ako väčšina internetových stránok aj stránky Prevádzkovateľa používajú cookies. Na základe  anonimných dátových objektov napríklad Prevádzkovateľ sleduje celkový počet návštevníkov na týchto stránkach. Pokiaľ nechce Užívateľ cookies používať alebo pokiaľ chce, aby internetový prehliadač použitiecookies oznámil, musí tento vo svojom internetovom prehliadači vybrať príslušnú voľbu. Ak zablokuje Užívateľ všetky cookies, nebude môcť využiť niektoré funkcie týchto stránok.

Odkazy na iné stránky

 Na stránkach www.zenitsk.sk, www.plexisklo.sk, www.svetliky.sk, www.bentonitove-izolacie.sk, www.polykarbonat.sk, www.priemyselna-podlaha.sk môžu byť uvedené odkazy na stránky, nad ktorými nemá Prevádzkovateľ kontrolu. Pokiaľ Užívateľ navštívi niektorú z týchto stránok, mal by sa zoznámiť s ich zabezpečenim ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za postupy a politiku iných spoločností, resp. vlastníkov iných stránok.

Zmeny v politike ochrany osobných dát

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo akokoľvek a kedykoľvek meniť svoju politiku ochrany osobných dát, pričom aktuálny stav bude vždy umiestnený na týchto stránkach.

Chovanie Užívateľov

Pri používaní týchto stránok Užívateľ nesmie zasahovať do bezpečnosti týchto stránok, nemôže tieto stránky využívať k prenášaniu škodlivých súborov a snažit sa preniknúť do verejne neprístupných miest týchto stránok. Užívateľ je rovnako povinný ctiť autorské práva Prevádzkovateľa k týmto stránkam.

Zodpovednosť a právna príslušnosť

Prípadné riziká plynúce Užívateľovi z používania týchto stránok, sú úplne na Užívateľovi a Prevádzkovateľ za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. Všetky spory vzniknuté v súvislosti s využívaním týchto stránok, budú prejednávané miestne príslušným súdem v Slovenskej republike a v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Ustanovenia týchto podmienok, ktoré sa z akéhokoľvek dôvodu stanú nevymáhateľné budú považováné za oddeliteľné od ostatných ujednaní a na ich platnosť a vymáhateľnosť nebudú mať vplyv.

 
Prevádzka a fakturačná adresa:
Zenit SK s.r.o.
Nová 831/78
972 41 Koš

Tel.: +421 46 543 07 71
Fax.: +421 46 542 02 42
zenit@nullzenitsk.sk
Pobočka Košice:
Zenit SK s.r.o.
Slanecká cesta (vedľa Mitsubishi)
040 12 Košice

Tel.: +421 55 6254 006
Fax.: +421 55 6254 006
kosice@nullzenitsk.sk
Kontakty Hydroizolácie:

Igor Vážan
Tel.: +421 46 5430 771 klapka 43
Mob.: +421 908 762 486
vazan@nullzenitsk.sk